Nyereményjáték

 

Játékszabályzat 

 

A Cédruskönyv Kft. (9407 Sopron, Harangvirág utca 32. továbbiakban: „Szervező”) „Kölcsönkért Kovász játék” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. 

 

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék alapvetően nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli (ide nem értve a közzétett adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat pl.: tárolás időtartama), panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. 

 

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket. 

 

A játék időtartama 

  1. 12. 08. 11:00 – 2020. 12. 15. 24:00 

A játék menete 

Szervező egy héten át tartó nyereményjáték-sorozatot indít. A Játék időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalára (https://www.facebook.com/cedrusart) közzétesz egy felhívó posztot, mely egyben tartalmazza a feladatot is. A Játékosoknak a poszt alá kommentben szükséges megírnia a posztban megadott feladat helyes megoldását. Ha egy felhívó poszt alatt a Játékos többször is megírja a helyes megoldást, az a helyes kommentek számától függetlenül 1 darab érvényes kommentnek minősül. 

Nyeremények

1 darab Kölcsönkért kovász könyv

Értesítés 

A nyertest Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti, a nyertesnek 10 naptári napon belül vissza kell igazolnia a nyertes pontos nevével és szállítási címének magadásával. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez.

Részvételi jogosultság 

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét, helyesen válaszol (kommentel) a játékhetek alatt Szervező által közzétett felhívásban szereplő feladványra (legalább egyszer), elfogadja jelen részvételi feltételeket (ide értve a nyertes nevének Szervező általi közzétételét). Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező illetve a Szervező szerződéses partnerének a Cédruskönyv Kft. 9407 Sopron, Harangvirág u. 32. cgj.sz: 08-09-024608 valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, akár ténylegesen, akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetők. 

Felelősség kizárása 

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért. 

 

A játék idő előtti befejezése 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését. 

 

A jogi út igénybevétele 

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult. 

Egyéb rendelkezések 

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Lidl Magyarország Facebook oldalán, a jegyzetek menüpont alatt elérhető. A szabályzat lényeges módosítása esetén Szervező tájékoztatást tesz közzé. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel. 

 

Adatkezelési szabályok

 Nyereményjáték lebonyolítása 

Adatkezelő: Cédruskönyv Kft. Címzett: Facebook (https://www.facebook.com/cedrusart  )

 Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás 

A kezelt adatok köre: teljes név, becenév, FB felhasználónév, posztban megjelölt egyéb személyes adatok, arcképmás 

Nyereményjáték átadása személyes átvétellel vagy postai úton 

A Játék Nyertesei tudomásul veszik, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően a Szervező általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére további személyes adatok megadása szükséges (név, postázási cím). 

Az adatkezelés célja: nyeremény átadása nyertesek (pótnyertesek) részére. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 

A kezelt adatok köre: - postázási cím - név - telefonszám - email cím


A kezelt adatok tárolási ideje: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli. Címzett: postaszolgálat Adatfeldolgozó: amennyiben futárszolgálat kerül igénybevételre, úgy a futárszolgálat Nyertesek nevének közzététele közösségi médiában (facebookon) Játékosok a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadják, hogy amennyiben heti nyertesként kisorolásra kerülnek, hogy nevük az adott heti facebook poszt alatt megjelenítésre kerül. A név megjelenítéséhez Szervezőnek érdeke fűződik, hogy ezzel is biztosítsa a játék tisztaságát, annak valódiságát, hogy valós játékosok kerülnek kisorsolásra és nyeremények részükre átadásra. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor. Tekintettel, hogy a név megjelenítésére a facebookon kerül sor, így annak tárolási időpontját a facebook adatkezelési tájékoztatója határozza meg. A megjelenítéssel összefüggésben érintettet megilleti a tiltakozáshoz való jog. Játékból kizárt személyek adatbázisa Jelen játékszabályzat írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, felhasználónév és a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen:cedruskonyv@gmail.com. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Webáruház készítés